LDN Foreningens Vedtægter

Vedtægter

Formål:

 • Øge lægernes viden om LDN, idet mange siger nej netop begrundet med manglende viden.

 • Udbrede kendskabet til LDN ved patientforeninger, Smertelinjen, Sundhedsstyrelsen, politikere m.fl. samt ved at have opdateret viden og links til forskningen liggende tilgængeligt for medlemmer. Telefontider hvor medlemmer kan få rådgivning – ved medicinrådgivning svares der tilbage efter sparring med foreningens læger.

 • Samle erfaringer fra brugere, lave statistikker og afholde foredrag om LDN.

 • Gøre LDN lettere tilgængeligt.

 • LDN Foreningen skal sørge for et godt samarbejde med de producerende apoteker, så brugernes ønsker tilgodeses.

 • Lave foldere til smerteklinikker/læger/foreninger.

 • Samle penge ind til forskningen i LDN.

 • Oversætte/videregive litteratur/informationer vedr. LDN.

 • LDN Foreningen skal holde sig opdateret på nyeste viden indenfor LDN.

Hjemsted, skifter med bestyrelsen:

 • Torvegade 38, 7323 Give

Medlemmer:

 • Alle med interesse for LDN.

 • Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er registreret. Medlemskabet gælder for et år i henhold til vedtægterne.

Eksklusion:

 • Medlemmer der modarbejder foreningens formål. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmet, men denne har ret til at få beslutningen vurderet på førstkommende generalforsamling, hvor beslutningen kan omstødes.

Kontingent:

 • 200 kr. pr. år. Firmakontingent Guld: 5000 kr., Sølv: 3000 kr., Bronze: 1000 kr. Kontingentet kan reguleres ved hver generalforsamling.

 • Ved manglende indbetaling bliver medlemmet slettet 1 måned efter 1. Påmindelse, hvis der ikke foreligger en indbetaling.

Generalforsamling:

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 • Afholdes 1 gang årligt, den første søndag i marts.

 • Generalforsamlingen varsles 4 uger før på hjemmesiden i kalenderen samt i nyhedsbrevet. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde min. 14 dage før generalforsamlingen.

 • Stemmeret: gyldige medlemmer. Kontingentskyldnere har ikke stemmeret.

 • Dagsorden:

  • Valg af dirigent

  • Valg af referent

  • Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning

  • Godkendelse af regnskab

  • Fastsættelse af kontingent

  • Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisor, suppleanter osv.

  • Valg af revisor

  • Indkomne forslag

  • Eventuelt (kan ikke vedtages på generalforsamlingen)

Retningslinjer for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling hvis bestyrelsen går af, nedlæggelse af foreningen etc.

Bestyrelse:

 • Ledelsesform: bestyrelsen har beslutningsgrundlaget.

 • Sammensætning: formand, næstformand, kasserer, referent, menigt medlem, max 4 suppleanter.

 • Valgperiode fra opstart: formand 3 år, næstformand 2 år, kasserer 3 år, referent 2 år, menig medlem 2 år, suppleanter 2 af dem 2 år og 2 af dem 1 år.

 • Herefter følges alm. 2 års valgperioder

Økonomi:

 • Regnskabsperiode følger kalenderåret.

 • Generalforsamlingen godkender regnskabet.

 • Revisor, uvildig.

 • Forsikring

Tegningsregler:

 • Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.

 • Foreningen tegnes i den daglige drift ved underskrift af formanden/den daglige leder.

 • Kassereren er bemyndiget til, med egen underskrift, at foretage driftsmæssige betalinger samt betalinger autoriseret ved beslutning truffet af bestyrelsen.

 • Hvis foreningen nedlægges, doneres pengene til LDN Research Trust. Donerede penge fra fonde returneres.

 Vedtægtsændringer:

 • Beslutningsgrundlag for ændringer kræver 2/3 stemmer.

 • Nedlæggelse af foreningen kan ske efter 2 af hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf mindst et er ordinært, og ved flertal.