Referat LDN Foreningens generalforsamling 2024

Referat Generalforsamling 23.03.2024

Generalforsamling LDN Foreningen 23.03.2024 kl. 14.45, Milling Hotel Park, Middelfart samt online via Zoom 

 

Dagsorden:referat 

  1. Valg af dirigent: Anette Møberg blev valgt som dirigent. Anette fastslog at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt jf. foreningens vedtægter. 
  1. Valg af referent: Torben Krogh blev valgt som referent. 
  1. Bestyrelsens beretning v. formand Anette Møberg: se bilag 1 
  1. Regnskab v. kasserer Lena Søe: se bilag 2. Bilag 3 er budget for 2024. Lena uddybede tallene i regnskabet. Trods støtte til forskning og udgifter til medlemsweekend har foreningen stadig en ganske stærk økonomi. 
  1. Godkendelse af regnskabet: Regnskabet blev godkendt. 
  1. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet på 200 kr. pr. år fortsætter, hvilket blev godkendt. 
  1. Valg af bestyrelse: 

Ikke på valg:  Lena Søe, Torben Krogh, Kennith Nielsen, Per Fagerstrøm, Annegrethe Krarup, Julie Nørgaard,  

På valg: Ditte Ejersbo Eden, genopstiller. Anette Møberg, genopstiller. Liliann Rickens genopstiller ikke. 

Eftersom der ikke er opstillet for mange til bestyrelsen, er valg ikke nødvendigt. 

Anette Møberg fortalte kort om bestyrelsesarbejdet på en forespørgsel fra salen, og derefter meldte et af de tilstedeværende medlemmer sig som interesseret i den ledige post.  

Christina Kraul fra Århus blev herefter valgt med klapsalver fra de forsamlede.  

Vi ser alle frem til et godt samarbejde. 

  1. Indkomne forslag: Sidste år blev det vedtaget, men desværre ikke ført til protokols, at regnskabet ikke vil blive sendt ud pr. mail til alle medlemmer, men vil ligge offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Dette blev vedtaget (igen).  
  1. Revisor: årsregnskabet.dk som har adgang til vores regnskabsprogram Dinero vil fortsat være Foreningens revisor. 
  1.  Eventuelt: Der blev fra et medlem stillet et spørgsmål om afholdelse af en temadag for sundhedsfaglige. Bestyrelsen noterede sig forslaget. 

Kasserer Lena fortalte om foreningens initiativ med ”Pay it forward”, hvor foreningen tilbyder økonomisk trængte medlemmer et års gratis kontingent. I den forbindelse oplyste hun, at medlemmer, der mener at have mulighed for det, er velkomne til at sende foreningen et lille bidrag, som vil blive brugt på ordningen. Lena står for en ”skarp” vurdering af hver enkelt kontingentfritagelse.  

Efter en kort debat, hvor bestyrelsen modtog stor ros, sluttede generalforsamlingen.