Vedtægter

FORENINGENS VEDTÆGTER

Vedtægter for LDN Foreningen

 

Formål:

 • Øge lægernes viden om LDN, idet mange siger nej netop begrundet med manglende viden.
 • Udbrede kendskabet til LDN ved patientforeninger, Smertelinjen, Sundhedsstyrelsen, politikere m.fl. samt ved at have opdateret viden og links til forskningen liggende tilgængeligt for medlemmer. Telefontider hvor medlemmer kan få rådgivning – ved medicinrådgivning svares der tilbage efter sparring med foreningens læger.
 • Samle erfaringer fra brugere.
 • Lave statistikker.
 • Afholde foredrag om LDN.
 • Gøre LDN lettere tilgængeligt ved at få det lagt på serveren.
 • Få fremstillet LDN uden laktose, få fremstillet opløsninger på begge apoteker og helst billigere end nuværende pris.
 • Lave foldere som smerteklinikker/læger/foreninger kan købe som info til deres patienter/medlemmer.
 • Samle penge ind til forskningen i LDN.

 

Hjemsted, skifter med bestyrelsen:

Torvegade 38

7323 Give

Medlemmer:

 • Alle med interesse for LDN.
 • Medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er registreret. Medlemsskabet gælder for et år i henhold til vedtægterne.

Eksklusion:

 • Medlemmer der modarbejder foreningens formål. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmet, men denne har ret til at få beslutningen vurderet på førstkommende generalforsamling, hvor beslutningen kan omstødes.

Kontingent:

 • 200 kr. pr. år. Firmakontingent Guld: 5000 kr., Sølv: 3000 kr., Bronze: 1000 kr. Kontingentet kan reguleres ved hver generalforsamling.
 • Ved manglende indbetaling bliver medlemmet slettet 1 måned efter 1. Påmindelse, hvis der ikke foreligger en indbetaling.

 

Generalforsamling:

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • Afholdes 1 gang årligt, den første søndag i marts.
 • Generalforsamlingen varsles 4 uger før pr. mail samt på hjemmesiden. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde min. 14 dage før generalforsamlingen.
 • Stemmeret: gyldige medlemmer. Kontingentskyldnere har ikke stemmeret.
 • Dagsorden:
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisor, suppleanter osv.
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt (kan ikke vedtages på generalforsamlingen)

 

Retningslinjer for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling hvis bestyrelsen går af, nedlæggelse af foreningen etc.

 

Bestyrelse:

 • Ledelsesform: bestyrelsen har beslutningsgrundlaget.
 • Sammensætning: formand, næstformand, kasserer, referent, menigt medlem, 4 suppleanter
 • Valgperiode fra opstart: formand 3 år, næstformand 2 år, kasserer 3 år, referent 2 år, menig medlem 2 år, suppleanter 2 af dem 2 år og 2 af dem 1 år.
 • Herefter følges alm. 2 års valgperioder

Økonomi:

 • Regnskabsperiode følger kalenderåret.
 • Generalforsamlingen godkender regnskabet.
 • Revisor, uvildig.
 • Forsikring

 Tegningsregler:

 • Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • Foreningen tegnes i den daglige drift ved underskrift af formanden/den daglige leder.
 • Kassereren er bemyndiget til, med egen underskrift, at foretage driftsmæssige betalinger samt betalinger autoriseret ved beslutning truffet af bestyrelsen.
 • Hvis foreningen nedlægges doneres pengene til LDN Research Trust. Donerede penge fra fonde returneres.

 

Vedtægtsændringer:

 • Beslutningsgrundlag for ændringer kræver 2/3 stemmer.
 • Nedlæggelse af foreningen kan ske efter 2 af hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf mindst et er ordinært, og ved flertal.